TDC Sverige har mer än 20 års erfarenhet av produkt-, konsult-, och projektleveranser kring it-, nätverksinfrastruktur och säkerhet till företag och organisationer. Samtidigt driver vi ett att Nordens största operatörsnät, som är vårt eget. Vi förstår därför att specifika rutiner och processer är viktigt för att driva och leverera nätverksinfrastruktur.

Specialiserade proffs

Vi har konsulter över hela Sverige som verkar inom de flesta områden som har med it och kommunikation att göra. Allt ifrån säkerhet, energieffektivisering och kommunikationsnära tjänster såsom infrastruktur (LAN, WLAN, WAN), till datacenter, mobilitet, säkerhet, övervakning och nätverkstjänster (DNS, DHCP).  Vi har även certifierade specialister för de flesta marknadsledande leverantörerna.

Kompetens och resurskonsult

Konsultstöd handlar ofta om ett kompetensbehov – tillfälligt eller över tid. Och lika ofta även om ett mer långsiktigt behov, som en resurskonsult för att stötta den interna verksamheten. Vår målsättning är en långsiktig relation mellan kund och en/flera konsulter. Dels för att bygga förtroende över tid, men också för den trygghet det innebär att den man vänder sig till har en kännedom om ens miljö och verksamhet.

Exempel på konsulttjänster

Förstudier och analys

Nulägesanalys, inventeringar, mätningar, revisioner, workshops för att identifiera behov, analysera ny teknik och strategiska diskussioner.

Policy

Verifiering och revidering av befintlig policy och stöd vid upprättande av ny policy.

Design

Teknisk lösning, ekonomiska kalkyler, planering av implementation, proof-of-concept installationer och framtagande av underlag för beslut.

Kompetensstöd

Bland annat vid införande av ny och avancerad teknik, verifieringar, piloter och revisioner.

Leverans och projekt

Projektledning, teknikresurser, spetskompetens, driftstöd, resursförstärkning och felsökning.

Så här arbetar TDC med konsultuppdrag

  • Identifierar behovet, vilken typ av kompetens som behövs för att lösa uppgiften och när uppdraget ska vara slutfört. Baserat på det upprättas en avtalsram och en grov uppdragsbeskrivning.
  • Inleder med ett gemensamt uppstartsmöte där vi planerar uppdraget i detalj – bland annat identifierar/verifierar kompetensbehov, sätter mål och eventuella delmål, definierar rapportering och rutiner, tidsplan, avgränsningar samt definierar när uppdraget anses vara klart.
  • Genomför uppdraget enligt uppdragsbeskrivningen och hanterar eventuella tillkommande eller avgående punkter.
  • Avslutar uppdraget med ett avslutsmöte och avrapporterar enligt överenskommelsen i uppdragsbeskrivningen.

Ovanstående beskrivning är generell och anpassas beroende på uppdragets art och innehåll.

Konsultkategorier och kompetensnivåer

Konsulttjänst, standardnivå

Standardinstallations- och konfigurationsarbete (flytt, ändring, utökning) där fördefinierad fastställd design eller dokumenterad rutin ligger till grund för uppdraget. Standardfelsökning eller -åtgärd av incidenter och förändring eller konfiguration av hårdvara där påverkan och arbetsmetoden är känd och dokumenterad.

Konsulttjänst, avancerad nivå

Design, utredning, analys, konfiguration eller anpassning av standardlösningar gällande uppdrag som har en väldefinierad och dokumenterad hantering. Installation och konfiguration av nya system och lösningar, större förändringar och migreringar. Felsökning och hantering av avgränsade kundspecifika problem, där påverkan eller effekten av åtgärderna är okänd men arbetsmetoderna är kända. Utförs av konsult med certifiering eller motsvarande specialistkunskaper inom tillämpade teknologier och produkter.

Konsulttjänst, expertnivå

Design, utbildning, utredning eller analys av komplexa lösningar med beroenden och integration mellan olika system. Detta är uppdrag som ej är att anse som paketerade och dokumenterade. Installation, konfiguration eller anpassning av komplexa och sammansatta lösningar. Avancerad felsökning och hantering av kundspecifika problem, där påverkan eller effekten av åtgärderna samt arbetsmetoderna är okända. Utförs av konsult med högsta certifiering eller motsvarande expertkunskaper inom tillämpade teknologier och produkter.

Utöver konsultkategorierna ovan, så kan TDC även leverera tjänster för enklare förändringsarbeten men även rena installations arbeten.

Paketerade konsulttjänster

Utöver den generella konsultmodellen har vi också ett antal olika paketerade konsulttjänster. En paketerad konsulttjänst är en tjänsteleverans definierad av sitt innehåll och sin omfattning, och är vanligtvis även prissatt. Våra erbjudanden runt paketerade konsulttjänster kan variera över tid, då de ofta reflekterar aktuell och efterfrågad teknik. 

Exempel på paketerade konsulttjänster:

  • IT Status Analystjänster för trafikmätningar för att se vilka applikationer som går i nätverket, hur stor bandbredd dessa tar och om trafiken genererar problem samt verifiering av nätkvalitet som exempelvis QoS och MOS.
  • IT Status Inventeringstjänster för att identifiera vilken typ av utrustning som finns i nätverket och att utrustningen klarar den trafik som planeras gå i nätverket. För Cisco kan vi även identifiera programversioner och verifiera att produkten kan supporteras över tiden.
  • Site Survey för trådlösa nätverk för att planera eller verifiera radiotäckning.
  • IPv6 workshop - 1 dag. Utbildning och introduktion till IPv6.
  • Energieffektivisering. En revision som identifierar och inventerar all ip-baserad utrustning. Insamlad data analyseras och en rapport skapas över energiförbrukning och miljöbelastning i form av CO. Analysen inkluderar också en uppskattning av hur stor besparingen blir om tjänsten TDC Energieffektivisering implementeras och utrustning styrs av tjänsten. BYOD/802.1x workshop – 1 dag. Utbildning i vad vi kallar policybaserad access. Hur skall företag införa policybaserad access för både LAN och WLAN och samtidigt hantera krav ifrån organisationen avseende bland annat BYOD och gästaccess.