Så här hanterar vi personuppgifter inom TDC Sverige

Inledning och syfte

Syftet med denna Privacy Policy är informera om vilken information TDC Sverige AB (TDC) samlar in och hur den används. För att hantera personuppgifter på ett riktigt sätt följer företaget gällande lagstiftning och god sed på området. Det är TDC:s målsättning att alla vars personuppgifter behandlas av TDC ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda personuppgifter som hanteras.

Vilken information som behandlas

Inom TDC behandlas i huvudsak uppgifter om medarbetare, eller potentiella medarbetare, i syfte att administrera anställningsförhållanden, samt uppgifter om leverantörer och kunder som är nödvändiga för att fullfölja de åtaganden TDC har gentemot dessa. Personuppgifter rörande andra än kunder köps ibland in från externa parter i syfte att genomföra marknadsföringsåtgärder.

Hur information används

Den insamlade informationen används för följande ändamål:

  • Bedöma möjligheten att erbjuda arbetssökande anställning hos TDC
  • Fullgöra skyldigheter och rättigheter i anställningsförhållanden
  • Fullgöra skyldigheter och rättigheter i ett avtalsförhållande
  • Genomföra marknadsföringsaktiviteter

Informationen används även i viss omfattning för affärsutveckling och statistik.

Vem får ta del av informationen

TDC är ensam ägare till den personliga information som samlas in och informationen kommer enbart att behandlas av TDC, av TDC utvald samarbetspartner eller av TDC utvald underleverantör. Vi säljer inte personuppgifter vidare till andra företag. Informationen delas inte heller med andra utöver vad som särskilt anges i denna policy.

Samtycke

Genom att lämna uppgifter till TDC i samband med affärstransaktioner eller rekryteringsförfarande samtycker uppgiftslämnaren till att lämnade och inhämtade uppgifter registreras och behandlas i enlighet med kapitel 3 och 4 ovan.

Webbplats

Vi använder oss av s.k. cookies på vår webbplats för att kunna ge besökare en bättre upplevelse. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare medan andra används för att kunna anpassa tjänster så att besökaren får reklam som är relevant. Webbplatsen inhämtar även information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur sidorna används och vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra vår webbplats.

Säkerhet och sekretess

Skyddet för personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom TDC. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning. TDC har registrerat ett personuppgiftsombud som har till uppgift att se till personuppgifter registreras på ett lagligt och korrekt sätt. Den information som behandlas kommer att skyddas så att endast den som har ett rättmätigt intresse av personuppgifterna tillåts ta del av dem.

Information

Ni har alltid rätt att begära information om vilka uppgifter som finns om er eller korrigera information som är inaktuell eller felaktig. TDC är skyldig att en gång per kalenderår gratis lämna besked, till den som ansöker om det, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Ansökan om information ska göras skriftligen hos TDC och vara undertecknad av den sökande.

Ändring av policyn

TDC förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför återvändande besökare att kontrollera om ändringar skett innan personlig information lämnas.

Kontakt

Om ni har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till dataprotectionofficer@tdc.se