På TDC är inflytande, delaktighet och utveckling en rättighet för alla anställda och en förutsättning för ett positivt arbetsklimat.

Rättigheter och skyldigheter

Alla ska ha möjlighet och förutsättningar att påverka sin arbetssituation. Likväl har alla anställda skyldighet att verka för en god hälsa och arbetsmiljö och att medverka i förändringsarbete. Vi är övertygade om att vi, genom ett aktivt inflytande från våra anställda, utvecklar vårt företag och skapar konkurrenskraft, innovation, en bättre och roligare arbetsplats och inte minst – värde för våra kunder.

Uppförandekod
Mångfald

Medarbetare

Medarbetardialog

Utgångspunkten är att så många frågor som möjligt behandlas i dialog mellan medarbetare och chef. Det sker dels i det dagliga arbetet och dels genom regelbundet organiserade samtal chef och medarbetare emellan. Genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper med de fackliga organisationernas företrädare skapar vi viktiga forum för dialog och delaktighet.

Chefs- och specialistprogram
Individual Performance Management

Medarbetarnöjdhet

Från 2011 har vi förbättrat vår medarbetarindex  till att de senaste åren ligga på 83. Vi är stolta över vår medarbetarnöjdhet och trivsel som finns.

Facklig representation

Över åren har vi utvecklat ett nära samarbete med våra lokala fackliga organisationer. Representanter från arbetsgivaren träffar varje vecka representanter från våra fackklubbar för informationsutbyte och delaktighet i verksamhetsfrågor.

Personalomsättning

Vi har en låg personalomsättning. Många medarbetare har arbetat länge på TDC och trivs bra med det vi levererar till våra kunder och skapar under arbetsdagen.

Arbetsmiljö

Vi har också en väl utvecklad organisation för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. På varje TDC-kontor finns arbetsmiljöombud och vid regelbundna möten träffas vår skyddskommitté för att diskutera och följa upp arbetsmiljöfrågor. På så vis säkerställer vi tillsammans att vi som företag når våra mål samt lever upp till lagar, föreskrifter, kollektivavtal och företagets policyer rörande arbetsmiljö och förutsättningar för vår verksamhet.

Hälsoförsäkring