TDC har en unik position som helhetsleverantör av kommunikationslösningar och att våra it- och telefonilösningar utgår från kundernas behov är avgörande för vår framgång.

Ansvar för leverantörskedjan

Den som köper produkter från TDC ska känna sig trygg med att säkerhet och hållbarhet är integrerat i hela värdekedjan. Följaktigen ställer TDC krav på sina leverantörer, som i sin tur ställer krav på sina leverantörer. Detta genomförs genom en uppförandekod i våra leverantörskontrakt. Kraven bygger på FN:s Global Compact, vilken TDC följt sedan 2009. Sedan dess har vi uppdaterat och specificerat ytterligare våra standardkriterier i avtalet.

Riskbedömning

På TDC har vi processer för att identifiera och bedöma risker, samt utvärdera och övervaka leverantörer utifrån vår uppförandekod. Vid hög risk utför vi en mer detaljerad uppföljning för att säkerställa hela leverantörskedjan, till exempel genom att ha regelbundna möten med leverantören och ta del av genomförda tredjepartsrevisioner och riskbedömningar.Värdekedjan

Samarbeten för hållbara leveranser

TDC Sverige är medlemmar i IT och Telekomföretagens Hållbarhetsråd. IT och Telekomföretagen arbetar genom hållbarhetsrådet för en fungerande dialog och för konstruktiva samarbetsformer kring kravställande, genomförande och uppföljning under hela inköpsprocessen. Det gäller i affärer med både offentlig och privat sektor, med relevanta och uppföljningsbara villkor som målsättning. Vidare är TDC medlemmar i CSR Sweden, en organisation där medlemmarna arbetar med frågor kring företagens samhällsansvar och samhällsengagemang.

Kundnöjdhet 

På TDC har vi ett starkt fokus på kundnöjdhet som vi kontinuerligt övervakar genom att mäta våra kunders uppfattning om oss. Läs mer 

Säkerhet

På TDC har vi en säkerhetspolicy som hjälper våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners att hålla en tillfredställande säkerhetsnivå för de tjänster och produkter som vi på TDC erbjuderLäs mer