På TDC ser vi det som en del av roll att sätta fingret på den digitala agendan och stötta digitaliseringen tvärs igenom samhället.Digitalisering

Digitaliseringen innebär många möjligheter till förbättringar och förändringar i vårt sätt att arbeta och leva i Sverige. Vi får utökade möjligheter till att starta och driva företag, skapa nya tjänster, stödja medborgare med lättillgänglig information och enkelt tillhandahålla tjänster som är nödvändiga i vårt dagliga liv. Vidare kan tidsödande manuell hantering bytas till förenklingar och frigjord tid istället användas för mer värdeskapande aktiviteter som radikalt kan öka en organisations eller ett företags prestationsförmåga. 

Ett konkret exempel är TDC:s kundportal TSO (TDC Service Online) som kontinuerligt utvecklas för att uppnå effektivare administration, enklare beställningar, snabbare leveranser, automatiserad fakturering och lättillgänglig information för kunden. Allt fler produkter och tjänster blir tillgängliga för att effektivt hantera allt från beställning till faktura, både inom telefoni, samverkansverktyg och nätverkstjänster.

Resultat

Västerås Stad har valt att integrera sin inköpsportal VIP (Västerås Inköps Portal) med TDC:s kundportal och uppnått att  inköpsprocessen sker automatiskt under hela flödet – från beställning med fakturering till betalning. Hanteringskostnaden är sänkt med 75% och samtidigt har automatiseringen inneburit att kvaliteten ökat med rätt betalda fakturor och nöjdare medarbetare.


Tillgänglighet

Vi arbetar ständigt med att utöka vår närvaro på egna eller andras datacentra för att möjliggöra höghastighetskommunikation. Det möjliggör för företag och privatpersoner att kommunicera snabbt och säkert med hög kapacitet, både genom hela Sverige och med andra länder.

Våra nät

TDC har idag ett av landets största fiberbaserade stamnät som med en total längd på drygt 3 000 km sträcker sig över stora delar landet. Fibernätet är basen för det moderna kommunikationsnät som utgör grunden för TDC:s nätverks- och kommunikationstjänster. Nätet innehåller teknik inom alla områden som behövs för en operatörs våglängdsnät, växlar för telefoni, accesser och tjänsteplattformar. 

Med en anslutning till TDC:s nät kan vi säkerställa en hög tillgänglighet med både redundans och övervakning hela vägen. Nätet är byggt i ringstruktur med alternativa vägval över geografiskt skilda framföringsvägar för att uppnå största möjliga säkerhet och tillgänglighet. TDC:s nätverk är strategiskt placerad över Sverige och Skandinavien för att säkerställa högsta driftsäkerhet och kvalitet. 

TDC arbetar ständigt med att förnya sitt nät genom modern och hållbar utrusning som till exempel effektiva el- och kylanläggningar. Det är denna sammanslagna infrastruktur som gör det möjligt för TDC att uppnå en tillgänglighet i stamnät och IP-nät på hela 99,999 procent.

IPv6 och Internet of Things

TDC gör det enkelt för företag att ta steget in i nästa generations anslutning till Internet. Med IPv6 som en del i vår standardleverans, möjliggör vi för våra kunder att ansluta flera enheter till nätet och möter trenden inom Internet of Things där mer och mer av våra saker i hemmet och på företag kopplas upp mot Internet. För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner är ständigt tillgängliga  och för att minimera risken för att yttre hot kan störa ut kommunikationen erbjuder vi t.ex. skydd för överbelastningsattacker även kallat DDoS-skydd. 

WP_20150520_015_MorganHolmberg_webb

It livlina vid naturkatastrofer

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av ett förödande jordskalv. Morgan Holmberg, krisledare på TDC Sverige fick uppdraget att hjälpa till med it och telekom i Nepals katastrofområde.

TDC i Nepal

Teknikskifte kräver ny kompetens

Insikter om digitaliseringen och de utmaningar den för med sig ledde till att vi på TDC tog initiativet till en kurs som har till syfte att höja den strategiska kompetensen bland beslutsfattare inför den digitala transformationsprocessen.

Digital transformation

Systemutvecklare i ständig krisberedskap

Till vardags är Claes Johansson systemutvecklare på TDC. Han ingår också i Räddningsverkets personalpool som it-tekniker, vilket innebär att han när som helst kan tillfrågas om han kan hjälpa till vid en katastrofplats någonstans i världen.

Systemutvecklare i ständig krisberedskap