Det digitala samhället innebär många möjligheter till förbättringar och förändringar i vårt sätt att arbeta och leva i Sverige. Med digitalisering kan det göras effektivt, lättillgängligt och med mindre påverkan på miljön.

TDC:s miljöpåverkan

På TDC vill vi fokusera på att förbättra det som är väsentligt för vår verksamhet. Genom att göra en omvärlds- och intressentanalys har vi identifierat sådant som påverkar eller kan påverka miljön, så kallade miljöaspekter. Miljöaspekterna blir ett ramverk för hur vi sätter mål och integrerar aktiviteter för att nå målen i våra processer. På så sätt blir miljö en naturlig del i vårt dagliga arbete. TDC:s betydande miljöaspekter är tjänsteresor, energianvändning samt produkter och tjänster.

C02e

CO2e-utsläpp 2015

Här redovisas fördelningen av TDC:s koldioxidutsläpp under 2015. Det är tjänstresor (61 %) och elförbrukning (38 %) som står för de största koldioxidutsläppen.

Tjänsteresor

Genom verktyg för att kunna samarbeta och dela information via video- och telefonkonferenser, snabbmeddelanden (IM) och onlinemöten bidrar vi till minskat resande, både inom TDC och i samhället. Fysiska kundmöten är dock viktiga för oss när det handlar om försäljning och att lösa tekniska frågor. Då har vi en rese- och bilpolicy som ger våra medarbetare riktlinjer för hur de ska resa på bästa sätt.

Tjänsteresor CO2 kg/anställd (flyg, tåg, privat bil, tjänstebil, taxi)

Med samverkanstjänster såsom video- och telefonkonferenser bidrar TDC till minskat resande. Genom uppdaterad rese- och bilpolicy, tjänstebilssortiment och större nyttjandegrad av kommunikationslösningar har vi som mål att minska våra koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 10% under 2016.

Mål 2015: Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor med 5 % jämfört med 2014.
Resultat: Minskat CO2-utsläpp från tjänsteresor med 8 %.

Mål 2016: Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor med 10 % jämfört med 2015.

Energianvändning

TDC:s energianvändning delas in i elförbrukning, uppvärmning och kyla. Elförbrukning sker på kontor och datahallar och härrör huvudsakligen från användning av utrustning, belysning och ventilation. Sedan 2013 har vi haft ett ramavtal som innebär 100 % förnybar energi och 2015 utökades detta till Bra Miljöval, vilket ställer ytterligare miljökrav på hur elen produceras. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energiförbrukning.

Elförbrukning CO2e-utsläpp

Vi arbetar löpande med att föra in gamla avtal i ramavtalet. År 2015 var 87 % av den totala elförbrukningen från förnybar källa. Elförbrukningen i datahallar står för 90 % av TDC:s totala elförbrukning, 10 % härrör från kontoren. Under början av 2016 tillsattes ett Energy efficiency forum med syftet att minska elförbrukningen.  

Mål 2015: ca 90 % förnyelsebar el.
Resultat: 87 % förnyelsebar el. 

Mål 2016: 92% förnybar el (vilket kommer bidra med att minska CO2-utsläppet från elanvändningen med ca 60%).

Produkter och tjänster

TDC levererar kommunikationslösningar till företag och offentliga sektorn. Våra tjänster gör det möjligt att arbeta flexibelt och bidrar till att minska resandet. Genom vår leverantörsuppföljning utvärderar vi våra vanligaste produkter ur ett hållbarhetsperspektiv och kan därmed erbjuda bästa produkt utifrån kundens önskemål.

Resultat
Genom att använda sig av olika kommunikationslösningar har TDC Sverige minskat antalet tjänstekilometer/anställd med 20 % från 2014 till 2015.

Intäkter från videolösningar till kund ökade med 45 % 2015 jämfört med 2013.