Vi tycker att kommunikation är viktigt. Därför är vårt uppdrag att skapa värde och samhällsnytta med fokus på funktionalitet och tillgänglighet åt våra kunder. Det värdeskapande i vår egen affär är att vi fungerar som en brygga mellan människa och teknik.

TDC har en unik position som helhetsleverantör av kommunikationslösningar. Att våra it- och telekomlösningar utgår från kundernas behov är avgörande för vår framgång. Vi är för våra kunder en väsentlig leverantör och vi levererar lösningar till många samhällsviktiga funktioner. Därför är det viktigt för oss att den som köper våra produkter från TDC ska känna sig säker på att vi är medvetna om hållbarhetsaspekterna i hela värdekedjan, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Intressentdialog

Ett aktivt hållbarhetsarbete kräver att det finns en aktiv dialog mellan alla inblandade parter. Dialogen med våra intressenter är en naturlig del av vår verksamhet. Den hjälper oss att fokusera på de områden som är väsentliga och stärker vår förmåga att göra det som ger effekt för samhället.

Ibland är vår intressentdialog av formell karaktär och strukturerad kring specifika ämnen, men ofta är den mindre formell och en del av vår vardagliga arbete. Tabellen nedan visar våra intressenter, fokusområden och exempel på engagemang.

Fokusområden Engagemang
Kunder
 • Lagefterlevnad
 • Leverantörskedjan
 • Uppförandekod
 • Resursminimering
 • Ledningssystem
 • Transparens
 • Kunddialog
 • Upphandlingar
 • Event
 • Webbshop
 • Sociala medier
 • Kundportal
 • Revisioner
 • Kundnöjdhetsundersökning
 • Medlemmar i Hållbarhetsrådet
 • Konkurrenter 
 • Uppföljning av leverantörskedjan
 • Medlemmar i Hållbarhetsrådet
 • Konkurrentbevakning
 • Medarbetare
 • Arbetsmiljö
 • Verksamhetens miljöpåverkan
 • Intranätet
 • Medarbetardialog 
 • Nätverk 
 • Facklig samverkan
 • Partners
 • Lagefterlevnad
 • Efterlevnad av partnerkrav
 • Transparens
 • Partnerdialog
 • Revisioner
 • Återkommande partnerträffar
 • Leverantörer
 • Uppföljning av leverantörskedjan
 • Avtal
 • Leverantörsdialoger och uppföljning
 • Samhället och föreskrivande myndigheter
 • Lagefterlevnad
 • Agenda 2030
 • Direktiv om offentlig upphandling
 • Digitalisering
 • Undersökningar
 • Lagbevakning
 • Medlemmar i Hållbarhetsrådet
 • Medlemmar i CSR Sweden
 • Intresseorganisationer
 • Tranparens
 • Medlemmar i Hållbarhetsrådet
 • Medlemmar i CSR Sweden
 • Sponsor Naturskyddsföreningen
 • Ägare
 • Lagefterlevnad
 • Lönsamhet
 • Resursminimering
 • Gemensamma policys
 • Ekonomisk rapportering
 • Hållbarhetsrapportering
 • Styrelse
 • TDC Sverige månadsreview
 • Omvärld/media
 • Transparens
 • Presstjänst
 • Sociala medier
 • Hemsida