För TDC Sverige handlar ekonomiskt ansvarstagande om hur vi gör affärer, om vår affärsetik och hur vi ställer krav och följer upp våra leverantörer. Detta för att säkerställa att vi fokuserar på långsiktig lönsamhet. Om vi är lönsamma kan vi också i större utsträckning bidra till att förbättra samhället.


Affärsetik

För TDC Sverige handlar affärsetik om hur vi agerar i våra affärer och dialoger med kunder och leverantörer. För att kunna garantera en hög standard i vår affärsverksamhet förväntar vi oss och kräver att alla anställda agerar enligt principerna i vår uppförandekod, utifrån gällande lagstiftning samt efter de relevanta regler och policys som förtaget har. Ansvaret gäller också för alla som agerar på uppdrag av företaget, inklusive inhyrda konsulter.


Långsiktig lönsamhet

Vi rapporterar årligen en öppen ekonomisk redovisning och hållbarhetsrapporterar till koncernen. Genom att nyttja våra resurser på bästa sätt, exempelvis genom att minska energiförbrukningen, minska på resor och transporter samt återanvända delar från återtagna produkter, bidrar vi både till att sänka kostnaderna och minska vår miljöpåverkan. Det handlar också om att ha ändamålsenliga processer och en effektiv organisation som lever upp till våra intressenters krav och förväntningar. Vi strävar efter att genomföra långsiktiga investeringar och ha långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

Marknadsposition och framtiden

TDC har idag en unik marknadsposition. Som en av få leverantörer på den svenska marknaden kan vi ta ett helhetsansvar för kundens hela kommunikationslösning, end-to-end. Inom företagstelefoni är TDC en av de starkaste spelarna på den svenska marknaden och, enligt IDC, en av de bäst positio­nerade operatörerna att dra nytta av marknadstillväxten. TDC har också varit en av föregångarna på marknaden när det gäller att erbjuda Kommunikation som tjänst (KST).

Det fortsatt osäkra ekonomiska läget i omvärlden gör att framtiden på kort sikt är svår att förut­säga och att förutsättningarna kommer att vara tuffare jämfört med de senaste två åren. På längre sikt har dock TDC som leverantör av helhetslösningar till företag och offentlig sektor en mycket god position för att även i framtiden kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar som ut­vecklar och effektiviserar kundernas verksamhet. Bolagets finansiella ställning och dess stora kundbas borgar för en positiv utveckling.

Nyckeltal för 2014 och 2015

Nettoomsättning
resultat_fore_avskr
EBITDA
Anställda